Erhverv- og produktansvar

Erhverv- og produktansvarsforsikringen omfatter det erstatningsansvar, som skolen eller institutionen kan pådrage sig i forbindelse med driften. Derudover dækker den også som udgangspunkt de ansattes erstatningsansvar for skader, de eventuelt forvolder, mens de arbejder for skolen eller institutionen.

Forsikringen dækker også alle lovlige aktiviteter, uanset om aktiviteterne er forbundet med ekstra fare, eksempelvis rappelling, klatring, sejlads eller andet. Den lovpligtige passageransvarsdækning ved sejlads er også omfattet af forsikringen ved benyttelse af mindre både mm.

Endelig er der koblet en retshjælpsdækning på, hvis I måtte få behov for juridisk bistand til at føre en sag i forbindelse med jeres drift.

Ansvar for skade på elever eller elevernes ejendele

Hvis skolen efter danske retsregler kan gøres erstatningsansvarlig for en skade forvoldt på en af eleverne eller dennes ting, vil skolen have ansvar for at dække skaden i hengold til forsikringsbetingelserne i øvrigt. Det kan være skade på elevens ting eller person, der skyldes en fejl eller forsømmelse fra skolens side. Forsikringsselskabet vurderer om skolen er erstatningsansvarlig i en konkret sag.

Eksempler på skader omfattet af forsikringen:

  • En elev kommer til skade som følge af, at skolen ikke har fået repareret en stol, hvilket medfører, at stolen braser sammen, og eleven falder og brækker armen med varige skader til følge.
  • En elev glider og kommer til skade som følge af, at der ligger noget vand på gulvet, som rengøringspersonalet ikke har fået tørret ordentligt op i forbindelse med gulvvask.

Eksempler på skader hvor forsikringen ikke dækker:

  • Skader på egne ting eller bygninger forvoldt af de ansatte

Erhvervspraktik

I bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. fremgår det, at elever på friskoler, private grundskoler eller efterskoler er omfattet af erstatningsordningen.

Kommer en praktikant til skade, ydes der erstatning og godtgørelse efter reglerne i arbejdsskadeloven. Ved personskade eller tingskade forvoldt af praktikanten ydes der erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler. Hvis det viser sig, at eleven ikke er omfattet af ovennævnte, vil eleven være omfattet af Skoleforsikringsprogrammets erhvervs- og produktansvarsforsikring, forudsat at praktikken er arrangeret af skolen.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.